Speiling, 2020

Speiling, lino, 2020

Papir28x25 cm

Motiv: 22×15 cm

Nytt liv, 2020

Nytt liv, lino, 2020

Papir 28×25 cm

Motiv: 16×15 cm

Opplag: 50

Jamnan drar, 2020

Jamnan drar, lino, 2020

Papir 28×25 cm

Motiv: 20×15

Opplag: 50

Mispel, 2020

Mispel, tresnitt 2020

Papir: 56×76 cm

Motiv: 45×65 cm

Opplag: 19

Spirea, 2020

Spirea, tresnitt 2020

Papir: 56×76 cm

Plate: 45×65 cm

Opplag: 50

Kaprifol, 2020

Kaprifol, Tresnitt, 2020

Papir: 56×76 cm

Motiv: 45×60 cm

Opplag 50

Blue foliage, 2020

Blue foliage, tresnitt, 2020

Motiv 56×76 cm, papir 56×76 cm

Opplag 20

Flokken, 2020

Flokken, tresnitt, 2020

Motiv 60×80 cm, papir 70×89 cm

Opplag 40

Lavvann, 2020

Lavvann, tresnitt, 2020. Motiv 45×65 cm, papir 56×73 cm.

Opplag 50

Head up high, 2020

Head up high, 2020

Tresnitt, papir 56×76 cm, motiv 45×65 cm

Opplag 50